Kdo jsme?

Stránky přesunuty na https://waldorfska.cz/

Základní škola a střední škola waldorfská je státní škola spadající do sítě speciálního školství, zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy.

 

 

Na základě principů a zásad waldorfské pedagogiky pracuje s dětmi a mladými lidmi se zdravotním postižením a se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Naše programy

Základní škola waldorfská pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Volná místa ve školství Praha

 

Naše cíle

Usilujeme o postupný harmonický vývoj dítěte tak, aby probíhal co možná v největším souladu s jeho aktuálním vývojovým stupněm a konkrétními potřebami. U dětí se snažíme probudit zvídavost, vlastní svobodný zájem o vzdělávání, tvořivost, toleranci, společenskou odpovědnost a otevřenost ke světu. Respektujeme individuální možnosti a schopnosti každého dítěte, individuální tempo, temperament. Naším cílem je probouzet skryté schopnosti dětí a umožnit jim jak skutečný rozvoj individuality, tak i jejich sociální integraci. Dítě má v průběhu výuky získat ucelený a nezkreslený pohled na svět, jež ho obklopuje, a to za pomoci sil myšlení, cítění a vůle.

 

Při práci s dětmi používáme prvků léčebné pedagogiky. Využíváme umělecká cvičení a terapie, zejména malování, modelování, uměleckou práci se dřevem, léčebnou eurytmii, kreslení forem, muzikoterapii, Bothmerovu gymnastiku, hiporehabilitaci, logopedii, terapii prací (předení, tkaní, práce s ovčí vlnou, práce se včelím voskem, řezbářství, kovářství, keramika, práce s proutím, zahradnické práce). Používáme také metody antroposofické medicíny.


Teoretická i praktická výuka se odehrává především ve školní budově na Opatově. Některé epochy, vyučovací témata a také část praxí se uskutečňují v Roškopově u Staré Paky. Tento nadační dům vlastní a provozuje Nadace JAK, která se podílí na činnosti školy a napomáhá spolupráci mezi školou a rodiči.

Děti z nižších ročníků pravidelně jezdí do Roškopova na školy v přírodě.

Při škole funguje ranní a odpolední školní družina (1. – 6. třída) a školní klub (7. – 12. třída).

alt

 

Waldorfská pedagogika

Základy tohoto alternativního vzdělávacího systému položil na začátku 20. století filosof a pedagog Rudolf Steiner. Pro více informací se podívejte ZDE.

Jaké jsou hlavní prvky waldorfské pedagogiky?


Výuka v epochách:

Výuka hlavních vyučovacích předmětů (český jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, přírodopis, fyzika, chemie, biologie,...) probíhá ve vyučovacích blocích po dobu
2 - 4 týdnů. Žáci se tak mohou soustředit na jedno téma po delší dobu a lépe ho tak prožít a zpracovat. Ostatní předměty (anglický jazyk, hudební výchova, pracovní činnosti, eurytmie, tělesná výchova, výtvarná výchova,...) se vyučují v obvyklých 45 minutových vyučovacích hodinách.


Rytmus:

Především epochy, ale také jiné vyučovací hodiny, jsou členěny na tři části: rytmickou (hra na flétnu, rytmizace, pohyb, říkanky, říkadla, motorická cvičení, atd.), vyučovací (učební látka) a vyprávěcí (tematické vyprávění na závěr epochy). Rytmus provází waldorfské vyučování v průběhu každého dne, ale i týdne, měsíce, roku (svátky a slavnosti) a pomáhá dětem přirozeně uchopovat  a prožívat svět kolem nás.


Třídní učitel:

Pokud je to možné, třídní učitel vede a provází svou třídu od 1. až do 8. třídy.


Slovní hodnocení:

Práce, snaha a chování dětí není motivováno známkami - vysvědčení má podobu slovního hodnocení.


alt

Historie školy

Škola zahájila svou činnost ve školním roce 1990/1991 jako experiment pod hlavičkou Zvláštní školy v Josefské ulici  v Praze 1. Prvotní impuls k celému dění dala PaedDr. Jana Vášová. Vyučovat se začalo ve 2. a 3. ročníku, do těchto tříd byli žáci přiděleni vedením Zvláštní školy. V červnu roku 1991 se podařilo dosáhnout právní subjektivity. Škola se mohla osamostatnit a po udělení mezinárodního statutu Waldorfská škola začít užívat vlastní název Svobodná speciální škola Jana Amose Komenského. Ve školním roce 1991/1992 již probíhala výuka v 1. - 4. ročníku. Každý následující rok byla pak otevřena nová první třída, v roce 2000 dosáhla   škola plného počtu ročníků. Během své existence musela škola několikrát změnit působiště, v současné době sídlí v ulici Křejpského v Praze 4 - Opatově.
Ve školním roce 2011/2012 škola oslavila 21. výročí svého působení.

 

Dílna Jinanalt

Součástí školy je také sociálně - terapeutická dílna Jinan. Dílna je určena pro mladé lidi mezi 18 - 30 lety s mentálním a tělesným postižením, především pro absolventy speciálních škol.

 

Dílna JINAN vznikla při škole v r. 2006. Dílna je určena dospělým absolventům školy a dalším zájemcům, kteří pro své vážné mentální a tělesné postižení nemohou najít běžné pracovní uplatnění. Do dílny dochází v současnosti třináct klientů, z toho čtyři vozíčkáři (šest klientů denně). Spolupracujeme např. s Asistencí Jedličkova ústavu, v rámci Spolku pro léčebnou pedagogiku a uměleckou terapii také s dílnami Gawain, Eliáš, Ignis a dalšími. Dílna je vedena v registru sociálních služeb.
Náplní práce v dílně je práce s přírodním textilním materiálem, tkaní, práce s dřevem, práce na zahradě. Pořádáme také společné kulturní, sportovní a společenské aktivity, příležitostně nacvičujeme divadelní představení.

Výrobky lze koupit přímo v dílně, na prodejních akcích nebo v e-shopu chráněných dílen www.vedlesebe.cz.

 

altaltalt

 

AktualityZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz